Quản lý nội dung HTML

DA NANG WORTH LIVING, WORTH INVESTING

Quản lý nội dung HTML

Quản lý nội dung HTML

Tin tức

Khung tìm kiếm
  Tìm kiếm nâng cao >>

Your success, our mission

다낭 투자촉진지원청(IPA Da Nang)

IPA 다낭은 다낭 인민위원회가 설립하고 직접 관리하는 정부기관으로, 국내 외 투자자들로부터 다낭에 대한 투자를 요구하는 프로모션 활동을 조직하고 관리하는 것과 관련하여 인민위원회에 자문기능을 가진 정부기관이다. IPA 다낭은 투자자를 지원하고, 도시 내 투자 프로젝트의 설립과 운영을 용이하게 하는 책임을 맡고 있다.

IPA 다낭은 투자자와 시 당국의 가교 역할을 하는 믿을 만한 파트너다.


경쟁 우위

다낭 투자를 장려하는 분야

인프라 개발 프로젝트
보조 제조업
환경
첨단 농업

Quản lý Video

Danh sách kiểu

출판물

Responsive Image

이미지

Responsive Image

Tin tức

Tin tức

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

Quản lý nội dung HTML

주소

다낭 Tran Phu 24번지 행정 센터 18층

Quản lý nội dung HTML

문의하기

84-236-3886243/ 3810054

ipa@danang.gov.vn

Quản lý nội dung HTML

Liên kết web

Insert title here

Quản lý nội dung HTML

Copyright of Danang Investment Promotion Agency

License No. 124/GP-STTT by Authority of Danang Department of Information and Communications issued on February 20, 2017

Subsidiary Responsible Person: Mrs. Huynh Lien Phuong - Director of Danang Investment Promotion Agency

Chung nhan Tin Nhiem Mang