Quản lý nội dung HTML

DA NANG WORTH LIVING, WORTH INVESTING

Quản lý nội dung HTML

Quản lý nội dung HTML

Tin tức

Khung tìm kiếm
  Tìm kiếm nâng cao >>

Breadcrumb

Tin tức

Your Website Title
Đà Nẵng thành lập Văn phòng chuyển đổi số
Người đăng tin: Admin Admin Ngày đăng tin: 19/05/2022 Lượt xem: 14

Ngày 16/5/2022, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố vừa ký Quyết định số 54/QĐ-BCĐCĐS thành lập Văn phòng chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng trên cơ sở tổ chức lại Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố.


Văn phòng Chuyển đổi số là tổ chức thuộc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo); làm đầu mối điều phối hoạt động nhằm giúp Ban Chỉ đạo triển khai Đề án Chuyển đổi số, Đề án xây dựng thành phố thông minh, các dự án/đề án có liên quan và các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo giao. Trụ sở Văn phòng Chuyển đổi số đặt tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng và sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông để ban hành văn bản của Văn phòng trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chuyển đổi số tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Đà Nẵng về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách (bao gồm cơ chế tài chính) và giải pháp thúc đẩy xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại thành phố Đà Nẵng…

Văn phòng Chuyển đổi số là đầu mối tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số cụ thể tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố; Đầu mối kết nối và tổ chức các hoạt động phục vụ tư vấn chuyển đổi số của các lãnh đạo, chuyên gia cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Đồng thời giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, kế hoạch, giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số tại Đà Nẵng; theo dõi công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số.

Về tổ chức bộ máy, Văn phòng Chuyển đổi số Đà Nẵng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông kiêm nhiệm Chánh Văn phòng; Lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố và Lãnh đạo Sở Nội vụ kiêm nhiệm Phó Chánh Văn phòng. Thành viên Văn phòng Chuyển đổi số là đại diện các cơ quan, địa phương hiện nay đang làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và bổ sung một số thành viên là đại diện một số doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố, các doanh nghiệp ký kết hợp tác chuyển đổi số với UBND thành phố; đại diện Thành đoàn Đà Nẵng, Hội Doanh nhân trẻ thành phố, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn. Văn phòng Chuyển đổi số hình thành các tổ chuyên môn để nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực chuyên ngành.

IPA Đà Nẵng


Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý nội dung HTML

Địa chỉ

Tầng 18, Trung tâm Hành chính,

24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Quản lý nội dung HTML

Liên hệ

84-236-3886243/ 3810054

ipa@danang.gov.vn

Quản lý nội dung HTML

Liên kết web

Insert title here

Quản lý nội dung HTML

Bản quyền của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng

Giấy phép: Số 124/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 20/02/2017

Trưởng Ban Biên tập: Bà Huỳnh Liên Phương - Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng