Bỏ giới hạn tuổi đối với Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ, tin học
Người đăng tin: Mai Thị Tuyết Nguyễn Ngày đăng tin: 10/09/2018 Lượt xem: 5

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Cụ thể, từ ngày 10/10/2018, giám đốc Trung tâm ngoại ngữ, tin học không cần phải đáp ứng điều kiện “không quá 65 tuổi” như trước, mà chỉ cần đáp ứng các tiêu chuẩn như:

- Có thân nhân tốt;

- Có năng lực quản lý;

- Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 đối với giám đốc ngoại ngữ;

- Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đối với giám đốc trung tâm tin học;

- Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Cũng theo Thông tư này, giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 05 năm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/10/2018.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


 

Đăng nhập